Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Informativni centar o MKSJ Sarajevo zvanično je počeo sa radom 23. maja 2018. godine. Pravni osnov za uspostavu Centra je Memorandum o razumijevanju između krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Grada Sarajeva za razvoj informativnog centra u Sarajevu od 29. novembra 2016. godine. Centar je trenutno ustrojen kao unutrašnja organizaciona jedinica Grada Sarajeva sa sjedištem u sarajevskoj Vijećnici.

Prema potpisanom Memorandumu sa MKSJ, mandat Centra se sastoji od pružanja javnosti ažurnog, direktnog i bezbjednog elektronskog pristupa svim javno dostupnim spisima Tribunala i arhivskom materijalu sadržanom u online bazama podataka MKSJ, kao i obavljanje poslova informisanja i edukacije javnosti o pitanjima ratnih zločina, doprinoseći time procesu tranzicione pravde i jačanju vladavine prava u BiH i regionu, uz jačanje komponenti: suočavanja sa prošlošću, podrške pravnim profesionalcima i civilnom društvu koji se bave ratnim zločinima pred domaćim sudovima u Bosni i Hercegovini i izložbene komponente-prikaza rada i djelovanja Tribunala na donošenju presuda.

Od otvaranja do danas Centar je u cijelosti razvio sve komponente svog mandata. U prostoru Centra nalazi se autentična sudnica MKSJ-a dopremljena iz Haga u kojoj se sudilo za ratne zločine, te je time Sarajevo ujedno i prvi grad poslije Nürnberga koji ima izloženu orginalnu sudnicu u kojoj se sudilo za počinjene ratne zločine.

Odaberite željeni video prilog putem slidera iznad

Dobrodošlica

Pozdravna riječ gradonačelnika Grada Sarajeva

O MKSJ i MRMKS

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove – (MRMKS)

O Centru

Komponente mandata Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

  1. Pretraživanje baza i elektronskog arhiva MKSJ/MRMKS-a
  2. Informisanje i edukacija
  3. Biblioteka Centra
  4. Muzejska komponenta
  5. Saradnja

O Projektu

Stalna izložbena postavka ,,Prikaz rada i doprinosa MKSJ-a’’

Mandat Informativnog centra uključuje i izložbenu komponentu, te je stoga od izuzetne važnosti za posjetitelje, naučnike i javnost da se rad i dostignuća Tribunala vizuelno predstave. Pored autentične sudnice Tribunala, izložba će se sastojati od infografika za svih 90 pravosnažno osuđenim lica pred MKSJ, fotografija korištenih u postupcima, statistike o radu Tribunala uz pojašnjenja njegovog mandata, zločina koje je procesuirao, kao I njegovog cjelokupnog doprinosa za 24. godine svog postojanja. Čitaj više…

Gdje se nalazi izložbena postavka?

Izložba će biti konstruisana i postavljena u sarajevskoj Vijećnici  u prizemlju, desno od glavnog ulaza. Izložba će biti postavljena u tri odvojene, ali povezane prostorije i dodatnom holu, pored originalne sudnice MKSJ-a br. 2 dopremljene iz Haga i zajedno će činiti jedinstveni memorijalni kompleks.

Partner projekta?

Realizacija izložbe je podržana od strane:
Fondacije Konrad Adenauer-Predstavništvo u BiH.

Galerija/ Arhiv

Fotografije →

Video →

Dokumenti →

Fotografija

Video snimaka

Novosti

Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom
sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Pozivnica

Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo Otvaranje stalne izložbene postavke

 

Kontakt informacije

Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

}

Radno vrijeme

Svaki radni dan: 08:00 – 16:00
(za pretraživanje MKSJ baze i korištenje biblioteke Centra)

Svaki dan: 08.00-17.00
(za obilazak izložbenog prostora Centra)

Kontakt osobe

Mila Eminović,
pomoćnica gradonačelnika
mila.eminovic@sarajevo.ba

Ismena Čaušević,
stručni saradnik u Centru
ismena.causevic@sarajevo.ba

 

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam upit ili nas kontaktirajte direktno telefonom.

Predstavništvo Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

Sloboda, pravda i solidarnost su vodeći principi u djelovanju Fondacije Konrad Adenauer (Konrad-Adenauer-Stiftung – KAS).

KAS je politička fondacija bliska njemačkoj stranci CDU. Konrad Adenauer je bio jedan od osnivača stranke CDU i prvi njemački kancelar. Njegovo ime je simbol demokratske obnove Njemačke.

 

Više o Fondaciji Konrad Adenauer

Sa više od 100 ureda i više od 120 projekata širom svijeta, KAS daje vlastiti doprinos razvoju demokratije i pravne države. Radi učvršćivanja mira i slobode, Fondacija kontinuirano podržava dijalog u oblasti vanjske i sigurnosne politike, kao i dijalog između različitih kultura i religija.

Predstavništvo Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini otvoreno je u februaru 1997. godine i koordinira projekte u Bosni i Hercegovini u suradnji s brojnim partnerima.

KAS organizira seminare, okrugle stolove, radionice, studijske posjete i stručne diskusije o mnogim važnim temama te radi s političkim strankama, fakultetima, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, vladinim institucijama i mladima.

KAS u BiH također pruža stipendije angažiranim i perspektivnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine.

Cilj im je također demokratski razvoj političkih stranaka. KAS podržava proces evropskih integracija BiH i djeluje u oblasti pomirenja.

Također su usmjereni na produktivan politički i međureligijski dijalog i dijalog među mladima iz različitih dijelova zemlje. Žele vidjeti ljude iz Bosne i Hercegovine kako zajedno rade na boljoj budućnosti. Ključna tačka rada KAS-a je jačanje transparentnosti sudova. KAS se uključuje u aktivnosti koje za cilj imaju vladavinu zakona.

Fondacija Konrad Adenauer u Sarajevu radi sa građanima i za građane Bosne i Hercegovine.

Uzimajući u obzir ciljeve Informativnog centra o MKSJ Sarajevo i ciljeve Fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu, posebno politički cilj definiran kao „prevladavanje prošlosti i pomirenje“, može se zaključiti da su ciljevi KAS-a i ciljevi Informativnog centra o MKSJ Sarajevo u potpunosti kompatibilni. Uz to, Savezna Republika Njemačka, kao zemlja porijekla KAS-a, zemlja je koja je uspješno uspjela prevladati svoju ratnu prošlost i posljedice rata. To bi iskustvo moglo biti korisno za Bosnu i Hercegovinu, cijelu regiju i samim tim i za Centar.