O Projektu

STALNA IZLOŽBENA POSTAVKA ,,PRIKAZ RADA I DOPRINOSA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU (MKSJ)’’

 

Mandat za postavku izložbe

 

Prema tačkama 1.3. do 1.4. Memoranduma o razumijevanju za razvoj Informativnog centra u Sarajevu potpisanog između Grada Sarajeva i MKSJ (sada Mehanizam/MRMKS, kao pravni sljednik MKSJ-a) iz novembra 2016, mandat Informativnog centra o MKSJ Sarajevo je da pruži javnosti ažuriran, direktan i bezbjedan pristup svim javno dostupnim spisima MKSJ-a i arhivskom materijalu sadržanom u online bazama podataka MKSJ-a, kao i informisanje i edukacija javnosti o pitanjima ratnih zločina, doprinoseći tako procesu tranzicione pravde i jačanja vladavine prava u BIH i regionu uspostavljanjem snažne outreach komponente, uključujući: komponentu tranzicione pravde – doprinos procesima tranzicione pravde i suočavanja s prošlošću organizovanjem raznih informativnih i edukativnih javnih događaja, komponentu podrške pravnim profesionalcima i civilnom društvu – aktivnosti na izgradnji kapaciteta usmjerene ka pravnim stručnjacima i grupama civilnog društva koji se bave ratnim zločinima pred domaćim sudovima u BIH i izložbena komponenta – prikaz rada MKSJ-a i sudova u BIH na donošenju presuda u predmetima ratnih zločina.

 

Osnovne informacije o razlozima izrade izložbene postavke i njenim ciljevima

 

Mandat Informativnog centra također uključuje izložbenu komponentu, pa je tako zaključeno da je važno za posjetitelje, naučnike i javnost općeniti da se vizuelno predstavi rad i dostignuća Tribunala.

Prvo, bitno je naglasiti da se u nacrtu izrade projekta, gradska administracija oslanjala na iskustva i prijedloge članova Savjeta gradonačelnika za Informativni centar, da je angažirala idejne projektante, koristila dobre prakse i smjernice za pripremu memorijalnih događaja i sličnih aktivnosti, a sve kako bi se promovisala izložbena komponenta Centra- predstavljanje rada i doprinosa MKSJ-a.

Promocija izložbene komponente vrlo je koristan i učinkovit alat u ostvarenju ciljeva sveobuhvatnog mandata Centra. Također, vizualizacija sadržaja doprinosi boljem informisanju, obrazovanju i suptilno doprinosi prihvatanju utvrđenih činjenica i sukladno tome, suočavanju s prošlošću. Izložba se može uvijek koristiti i kao platforma oko koje se realiziraju druge ideje i sadržaji, npr. različite obrazovne aktivnosti, prezentacije, okrugli stolovi, itd. Također, Sarajevu i BIH nedostaje jedan ovakav jedinstven i sveobuhvatan sadržaj., Konačno, izložba- koja prikazuje rad i doprinos MKSJ-a je neophodan sadržaj koji dopunjuje postavku autentične sudnice MKSJ-a koja je dopremljena u sarajevsku Vijećnicu kako bi se sačuvala nasljeđe prvih dostignuća na putu prema međunarodnoj pravdi i krivičnoj odgovornosti još od Drugog svjetskog rata.

Informativni i obrazovni ciljevi izložbe uključuju:

  • Objektivno i jasno informisanje o razlozima za uspostavljanje, radu i  ukupnim rezultatima MKSJ-a
  • Sticanje boljeg razumijevanja prošlosti na temelju utvrđenih činjenica u presudama MKSJ-a, uključujući borbu protiv negiranja i spriječavanja revizionizma
  • Informisanje o pitanjima ratnih zločina, međunarodnom humanitarnom pravu i tranzicionoj pravdi
  • Stvaranje empatije prema žrtvama i očuvanje njihovog sjećanja
  • Prepoznavanje ratnih zločina kao gubitka za civilizaciju u cjelini, kao i za zemlje koje su bile direktno izložene ratu
  • Povećanje svijesti o opasnosti od mržnje, netrpeljivosti, radikalnih i secesionističkih pokreta i režima;
  • Stavljanje u središte pažnje i drugih ratnih zločina, posebno genocid i holokaust
  • Promicanje mira, poštivanje ljudskih prava i vjerovanja u dostupnost međunarodne pravde
  • Širenje kritičkog promišljenja i intelektualne radoznalosti i povećanje osjećaja lične odgovornosti kod demokratskih građana.

Opći ciljevi projekta su sljedeći: doprinijeti procesima tranzicione pravde i suočavanja s prošlošću u BIH i regionu (na prostoru bivše Jugoslavije).

Specifični ciljevi projekta su sljedeći: razvoj izložbene komponente – prikaz rada MKSJ-a na putu prema utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima počinjenim na području bivše Jugoslavije.

 

Idejni koncept izložbe

 

Izložba će biti konstruisana i postavljena u sarajevskoj Vijećniciu prizemlju,  desno od glavnog ulaza. Izložba će biti postavljena u tri odvojene, ali povezane prostorije i dodatnom holu, pored originalne sudnice MKSJ-a br. 2 dopremljene iz Haga i zajedno će činiti jedinstveni memorijalni kompleks.

Izložba će prikazivati rad i doprinos Tribunala kroz predstavljanje svih 90 pravosnažno osuđenih lica za počinjene zločine razvrstanih po zemljama, a potom i prema regijama i gradovima unutar država u kojima su zločini izvršeni. Predstavljanje svakog pravosnažno okončanog predmeta će sadržavati informacije koje su izvađene iz baze podataka MKSJ-a,  bez ikakvih izmjena sadržaja (broj predmeta, optužnica prema tačkama, statistike suđenja, sažetak konačne presude, kao i podatak o državi u kojima se izdržava kazna zatvora). Predstavljanje država, regija i gradova će pružiti osnovne podatke o geografskom području sa mapama lokacija gdje su izvršeni zločini,  kao i statističkim prikazom ljudskih i materijalnih gubitaka uzrokovanim počinjenim ratnim zločinima.


U ulaznom holu
izložbenog prostora nalaze se osnovni podaci o Tribunalu, orginalni tekst Rezolucije Vijeća sigurnostu UN-a  broj 827 kojom je osnovan Tribunal, opis/biće zločina za koje je sudio Tribunal preuzet iz njegovog Statuta. Također ,tu su i fotografije sa sjednice Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj je osnovan Tribunal, sa prvog suđenja, ceremonije zatvaranja MKSJ-a, prostora za publiku unutar MKSJ-a za vrijeme suđenja, kao i prikaz vanjskog i unutrašnjeg izgleda zgrade u kojoj je bilo sjedište Tribunala u Hagu, uključujući i fotografije pritvorske jedinice Tribunala, fizičkog arhiva suda i samih sudnica za vrijeme trajanja suđenja.


Drugi segment izložbene postavke
je prikaz autentičke sudnice broj 2. Tribunala u kojoj se sudilo licima optuženim za ratne zločine na području bivše Jugoslavije i koja je dopremljena direktno iz Haga nakon zatvaranja MKSJ-a. Ovim je Sarajevo postalo prvi grad nakon Nürnberga koji ima orginalnu sudnicu jednog međunarodnog suda gdje su se održavala suđenja za ratne zločine.

U prostoriji sudnice mogu se vidjeti orginalni mobilijar, pijedestal za sudije, zastor i zastava UN-a koja se nalazila u sudnici broj 2. u Hagu. Na autentičnim stolicama i stolovima u frontalnom dijelu prostora sjedili su članovi sudskih vijeća MKSJ-a, te stručno osoblje suda u redu ispod. Sa desne strane od sudskog vijeća sjedili su advokati odbrane optuženih i sami optuženi su sjedili u drugom redu. Lijeva strana od sudskog vijeća bila je namijenjena za sjedenje tužioca i njegovih saradnika. Svjedoci su sjedili na klupi preko puta sudskog vijeća i prije svjedočenja polagali su zakletvu čitanjem teksta koji se nalazi na samom stolu. Crnu sudsku odoru nosili su advokati odbrane, tužioci i stručno osoblje Suda, dok je crvena odora bila namjenjena isljučivo za sudije. Izložena crvena odora je pripadala sudiji Faustu Pocaru koji je bio sudija Tribunala od februara 2001 godine, dok je u periodu od 2003. do 2005. godine obavljao i funkciju potpredsjednika suda, a u periodu od 2005. do 2008. godine bio je i njegov predsjednik. Sudija Pocar je za potrebe otvaranja Centra kao vid snažne podrške njegovom osnivanju i radu lično poklonio svoju sudačku togu u kojoj je sudio punih 17 godina. Na zidovima unutar prostora sudnice se nalazi vremenska linija koja prikazuje najznačajnije datume u radu Tribunala od  njegovog osnivanja 25.05.1993. godine pa sve do zatvaranja 31.12.2017.godine, kao i prikaz organizacije MKSJ-a i krivičnog postupka pred Tribunalom. Dio prostorije posvećen je i fotografijama sa imenima predsjednika Tribunala i njegovim glavnim tužiocima.


Centralni dio izložbene postavke Centra
je posvećen predstavljanju rada i doprinosa MKSJ-a kroz prikaz infografika za sva osuđena lica pred Tribunalom, a koji su razvrstani prema državama, regijama i gradovima unutar država gdje su počinili ratne zločine za koje su pravosnažno osuđeni. Najveći broj pravosnažnih osuđujućih presuda izrečen je za ratne zločine počinjene na području Bosne i Hercegovine.

Svaka infografika se sastoji od informacija o predmetu protiv svakog osuđenog lica  i preuzeta je  iz baze podataka MKSJ-a bez ikakvih modifikacija sadržaja, a što uključuje autentičan broj predmeta, tačke optužnice, presuda, kazna, statistika suđenja i podatak o zemlji u koju je osuđeno lice upućeno na izdržavanje kazne zatvora).

Prateće fotografije, izvodi iz svjedočenja, izjave, kao i ostali izložbeni sadržaj u prostoru je preuzet iz baze MKSJ-a i kao takav je korišten kao dokazni materijal u postupcima koji su vođeni pred Tribunalom.

U konačnici, jedan dio izložbene komponente sadržavat će popis dostignuća Tribunala (Utvrđivanje činjenica, Pravda za žrtve, Pozivanje vođa na odgovornost, Individualizacija krivice, Prilika da se čuje glas žrtava, Jačanje vladavine prava).