Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Informativni centar o MKSJ ugostio 100 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

maj 11, 2022 | Novosti

U prostorijama Informativnog centra o MKSJ Sarajevo u sarajevskoj Vijećnici, održana je posjeta za 100 studenata II godine studija krivičnog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Realizacija posjete je dio saradnje koju je Grad Sarajevo uspostavio sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu potpisivanjem Memoranduma o saradnji u junu 2018. godine. Današnja posjeta i nastavak saradnje Informativnog Centra sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu je posebno inicirana od strane Prodekanice za nastavu i studentska pitanja prof. Dr. sc. Amile Ferhatović, koja je organizirala dolazak studenata i prisustvovala posjeti.

Studentima je prezentovan rad Centra kao i predavanje o mandatu i pravnom naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), kao i Mehanizma za međunarodne krivične sudove, koji je pravni sljednik MKSJ.

Kroz predavanja koja su realizirana u sklopu boravka Informativnog centra studenti su kroz stalnu izložbenu postavku Centra koja je odlična alatka za prenošenje znanja kroz vizualizaciju sadržaja stekli značajna znanja o ulozi MKSJ u razvoju i unaprjeđenju međunarodnog humanitarnog i krivičnog prava, koji je tokom svog rada razvio univerzalno prihvaćene standarde i prakse rješavanja sukoba, procesuiranja ratnih zločinaca i utvrđivanja individualne odgovornosti za krivična djela genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja i teške povrede Ženevskih konvencija.

Studenti su pokazali visok stepen znanja, te su bili aktivni sudionici u diskusiji i pokazali  zainteresiranost za rad i nasljeđe MKSJ/MRMKS kao i Informativnog centra.

Po završetku posjete studentima su podijeljeni leci sa informacijama o predstavljanju projekta Sense Centra za tranzicijsku pravdu „Usmena istorija MKSJ“, koji se dijelom temelji na sudskoj arhivskoj građi MKSJ-a i Mehanizma, te koja ujedno i predstavlja važan istorijski zapis o iskustvima i naporima zaposlenih u MKSJ-u tokom odlučnog traganja za pravdom za žrtve sukoba u bivšoj Jugoslaviji.